Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Muhtarlığımız hakkında en çok sorulan soruları sizin kolayca erişebilmeniz için burada derledik.

Mahalle muhtarlığı, mevzuatla verilen çeşitli görevleri yapan, organları seçimle gelen, merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı olan bir kuruluştur. Muhtarlık, Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşmaktadır.

İhtiyar Heyeti, danışma ve yardımcı birimidir. Muhtar izne ayrılınca veya muhtarlık herhangi bir sebeple boşalırsa görevi bu heyetten birisi üstlenir. Muhtar, mahalle ile ilgili alacağı bazı kararları bu heyetle birlikte alır.

 

1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,”Yeşil Kart” verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.  

Mahalle muhtarlığı, Osmanlı Devleti’nde eskiden beri vardı. Mahallenin başında bulunan imamlar, toplumsal dayanışmayı sağlamak, halkın ihtiyaçlarını karşılaması gibi dünyevi hizmetler de görürdü. Halktan ücret alan imamların görevlerinin bir kısmı, zamanla mahalle muhtarlarına devredilmiştir. 19. Yüzyılda devlet halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak bazı yardımcı mahalli örgütler kurulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri de bu kuruluşlardandır. 1864 Tarihli Vilayet Nizamnamesi ile hukuk sistemimiz içinde yer alan mahalle muhtarlığının kanunların ve emirlerin ilanı, tebligatta ve vergi toplamada idareye yardımcı olmak, yaralama, öldürme olaylarının haber verilmesi gibi görevleri vardır.(Bunlar, bugünkü görevlerinin de temelidir.)

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak, on yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır. 

Mahalleye yeni taşınanlar, 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanununa” göre direk Nüfus Müdürlüklerine müracaat edilerek kayıt yaptırılıp, alınan kayıt formunu Muhtarına teslim ederler.

Nüfus cüzdanını yenileme, değiştirme veya kayıp olma durumunda, Nüfus Müdürlüklerine herhangi bir evrak almaksızın 2 Adet Biometrik son altı ayda çekilmiş resim ile müracaat edilir.

Yeni doğan çocukların nüfus kağıdını çıkarmak için her hangi bir belge almadan doğum raporuyla nüfus müdürlüğüne başvurulabilir.

Nüfus cüzdanınızla birlikte Muhtarlığınıza giderek adınıza düzenlenmiş Yerleşim Yeri Belgenizi alabilirsiniz.

Nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir muhtarlığa giderek adınıza düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı suretinizi alabilirsiniz.

1774 sayılı “Kimlik Bildirme Yasası’na” göre, İşyerleri Matbu Evrağı doldurup Muhtarın onaylamasından sonra Aslı hariç 3 nüsha yaptırıp, Polis Karakol’a teslim eder. 1 Nüshasını Karakol Kaydından sonra Muhtarlığa verir.

Nüfus Müdürlüklerine başvurarak yeni adresinize nakil yapılabilir. Nakil evrağı kalkmıştır.