Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Muhtarlığın Tanımı:

Mahalle muhtarlığı, mevzuatla verilen çeşitli görevleri yapan, organları seçimle gelen, merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı olan bir kuruluştur. Muhtarlık, Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşmaktadır.

Muhtarın Tanımı:

Muhtar, hem mahallenin hem de “Merkezi İdare” dediğimiz bakanlıkların ve genel müdürlüklerin il ve ilçe kuruluşları ile belediyelerin ve il özel idaresinin temsilcisidir. 

İhtiyar Heyeti:

İhtiyar Heyeti, danışma ve yardımcı birimidir. Muhtar izne ayrılınca veya muhtarlık herhangi bir sebeple boşalırsa görevi bu heyetten birisi üstlenir. Muhtar, mahalle ile ilgili alacağı bazı kararları bu heyetle birlikte alır.

Muhtarın Görevleri:

1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,”Yeşil Kart” verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek. 

Muhtarlığın Tarihçesi:

Mahalle muhtarlığı, Osmanlı Devleti’nde eskiden beri vardı. Mahallenin başında bulunan imamlar, toplumsal dayanışmayı sağlamak, halkın ihtiyaçlarını karşılaması gibi dünyevi hizmetler de görürdü. Halktan ücret alan imamların görevlerinin bir kısmı, zamanla mahalle muhtarlarına devredilmiştir. 19. Yüzyılda devlet halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak bazı yardımcı mahalli örgütler kurulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri de bu kuruluşlardandır. 1864 Tarihli Vilayet Nizamnamesi ile hukuk sistemimiz içinde yer alan mahalle muhtarlığının kanunların ve emirlerin ilanı, tebligatta ve vergi toplamada idareye yardımcı olmak, yaralama, öldürme olaylarının haber verilmesi gibi görevleri vardır.(Bunlar, bugünkü görevlerinin de temelidir.)

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak, on yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır.

Muhtarlığa Kayıt:

Mahalleye yeni taşınanlar, 1774 sayılı “Kimlik Bildirme Yasası’na” göre, daha önceki mahalle muhtarlığından almış oldukları Nakil Belgesi ile birlikte, nüfus cüzdanı ve kira kontratı veya tapu ile birlikte yeni muhtarlığa başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

Nüfus Cüzdanı Çıkarmak İçin :

Nüfus cüzdanını yenileme, değiştirme veya kayıp olma durumunda, muhtarlıktan alınan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne başvurularak çıkarılır. Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi için son altı ayda çekilmiş iki adet aynı poz fotoğraf gereklidir. Yeni doğan çocukların nüfus kağıdını çıkarmak için her hangi bir belge almadan doğum raporuyla nüfus müdürlüğüne başvurulabilir.

İkametgah:

Muhtarlığımızda kaydınız varsa, nüfus cüzdanınızla birlikte muhtarlığımıza gelerek adınıza düzenlenmiş ikâmetgah belgesini alabilirsiniz.

Nüfus Sureti:

Muhtarlığımızda kaydınız varsa, nüfus cüzdanınızla birlikte muhtarlığımıza gelerek adınıza düzenlenmiş Nüfus Cüzdan suretinizi alabilirsiniz.

Nakil:

Nüfus kağıdınızla birlikte muhtarlığımıza gelerek taşınılacak adresi bildirip yeni muhtarınıza vermek üzere hazırlanan nakil belgesini alabilirsiniz.